Początki i rozwój placówki szkolnej w Chmielinku

Z materiałów archiwalnych wynika, że 1881 r. budynek szkolny znajdował się przy drodze do Lwówka, na skraju wsi ( prawdopodobnie był to budynek przy Sali wiejskiej).
Według ustawodawstwa pruskiego władzę szkolną stanowił zarząd szkolny wybierany spośród rodziców dzieci pobierających naukę. W Chmielinku składał się on z trzech rolników; powoływał on i opłacał nauczyciela ze zgromadzonych podatków szkolnych, nałożonych na każde gospodarstwo rolne. Dopiero w 1825 r został wprowadzony obowiązek nauczania ( od 6 do 15 roku życia) Ciekawostką był fakt nakładania kar finansowych ( od 4 fenigów do 5 srebrnych groszy) za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole. Obowiązywał podział na dwa oddziały ( młodszy i starszy), gdzie do pierwszego oddziału dzieci chodziły 3 lata, a do drugiego 4 lata. Zajęcia odbywały się od 9.00 do 11.00 lub 12.00 i po południu od 13.00 lub 14.00 do 16.00 albo 17.00, po 20-30 godzin tygodniowo z takich przedmiotów jak czytanie, pisanie, rachunki, religia, geografia, historia.
Od lat 70 - tych XIX w wprowadzono fizykę i chemię, a dopiero z początkiem XX w gimnastykę. W 1841 r zarząd szkolny w Chmielinku wydzierżawił od ,"dworku" pole powierzchni 7 mórg i 134 prętów z przeznaczeniem na budowę nowego obiektu szkolnego. Dopiero w 1863r znajdujemy zapis o liczbie 134 dzieci uczęszczających do szkoły, w tym 96 ewangelików. Wreszcie w maju 1881 r przesłano zgodę z Poznania na budowę nowego gmachu szkolnego, którego budowa została ukończona prawdopodobnie w końcu 1885 r. Był to budynek obecny z czerwonej cegły, piętrowy, z poddaszem i piwnicami. Oprócz izb lekcyjnych znajdowały się tam dwa mieszkania dla nauczycieli.
W 1895 r po interwencji lekarza powiatowego urządzono ubikacje i wybudowano studnię.
Budynek został postawiony na wilgotnym terenie i studnia miała służyć do usuwania nadmiaru wody przesiąkającej do piwnic ( sytuacja ta istnieje do dzisiaj)
Ogrzewany był budynek piecami kaflowymi. Już w 1905 r. zarządowi szkoły nałożono obowiązek dostosowania ławek do wzrostu dzieci.
W 1914 r. dobudowano od strony północnej parter z poddaszem. W 1919r wprowadzono do szkolnictwa język polski jako urzędowy z zachowaniem j. niemieckiego na terenach zamieszkałych przez Niemców ( dotyczyło Chmielinka).Wtedy tez pojawiają się pierwsi nauczyciele- Polacy. Przed II wojną światową szkoła działała według systemu klas I-VI, a klasę VII uczniowie kończyli we Lwówku. W 1930 r. język niemiecki obowiązywał dla 126 Niemców a j. polski dla 9 Polaków. Wtedy tez rozpoczęto gromadzić pomoce naukowe i zakładano bibliotekę . W czasie II wojny światowej szkoła była uruchomiona tylko dla dzieci niemieckich. Po zakończeniu działań wojennych 1 maja 1945 r. rozpoczęto nauczanie dzieci polskich repatriantów ( 68 dzieci) z koniecznością nowego gromadzenia pomocy naukowych i mebli, czym zajęło się Koło Opieki Rodzicielskiej.
Nowością w szkolnictwie powszechnym stały się także przedszkola; takie tez powołano w 1948 r. w Chmielinku.
W 1949 r wprowadzono po raz pierwszy siódma klasę, a w 1957 odnotowujemy włączenie budynku szkolnego do sieci elektrycznej. W 1967 opuszczają szkołę pierwsi absolwenci klasy ósmej, a po dwóch latach szkoła została zwodociągowana, 1974 r. założono centralne ogrzewanie i telefon.
W 1973 r rozpoczęli naukę w Chmielinku uczniowie z Władysławowa , a w 1976 do klas V-VIII uczniowie z Wytomyśla.
Dzieci uczyły się także wtedy jeszcze w dwóch budynkach wynajmowanych we wsi.
W 1989 r dobudowano do budynku szkolnego magazyn, a w 194 r oddano dobudowaną część socjalną z kuchnią , sanitariatami i szatniami oraz wybudowano tzw. ,,stan zerowy” sali gimnastycznej
Odnotować należy fakt powrotu w 1990 nauki religii do szkoły, wprowadzenie j. niemieckiego w miejsce j. rosyjskiego oraz informatyki.

KALENDARIUM WYDARZEN SZKOLNYCH

1776.12.05 - przywilej lokowania wsi Chmielinko i zapiski o istnieniu szkoły
1813 -pierwszy nauczyciel Martin Langner
1836 - dokonanie opisu budynków szkolnych
1841- wydzierżawienie przez zarząd szkolny w Chmielinku terenu na nowy obiekt szkolny
1863 - wniosek proboszcza lwóweckiego o pobudowanie odrębnego budynku szkolnego dla dzieci katolickich
1883 - rozpoczęcie budowy budynku szkolnego
1885 - uruchomienie budynku szkolnego
1895 - wybudowanie studni i ubikacji
1906 - do szkoły uczęszcza 233 uczniów
1914 - rozbudowa budynku szkolnego
1930 - w szkole uczy się 135 dzieci, powstanie biblioteki
1945.1.05 - rozpoczęcie nauki Publicznej Szkole Powszechnej w Chmielinku
1949 - wprowadzanie siódmej klasy
1956 - rozpoczęcie działalności harcerstwa na zadach przedwojennych
1957 - podłączenie budynku szkolnego do sieci energetycznej
1967 - szkołę opuszczają po raz pierwszy uczniowie siódmej klasy
1969 - zwodociągowanie budynku szkolnego
1973 - rozpoczęcie nauki przez dzieci z Władysławowa
1974 - uruchomienie centralnego ogrzewania i telefonu
1976 - rozpoczęcie dowożenia dzieci z Władysławowa i Lipki Wielkiej orazWytomyśla
1984 - reaktywowanie Samorządu Uczniowskiego
1985 - przebudowa poddasza
1990 - powrót do szkoły religii, wprowadzenie j, niemieckiego i informatyki
1994 - dobudowa części socjalnej szkoły
1997.12.05 - nadanie szkole imię Bronisława Malinowskiego
2000. - środowiskowa impreza ( Chmielinko, Lipka Wielka , Władysławowo)Rzut Snopkiem
2001-2004 - udział szkoły w międzynarodowym programie SOCRATES- COMENIUS
2004 - 2007 - uczestnictwo w Międzynarodowym programie Socrates- Comenius jako
koordynator

Rys historyczny wsi
( na podstawie materiałów archiwalnych i kroniki )

Początek istnienia wsi prawdopodobnie sięga lat 1390-1418, jako osady leżącej w województwie poznańskim, w gminie Lwówek, w pobliżu najwyższego wzniesienia (137,8m) na północnym krańcu Wału Rakoniewicko - Lwóweckiego.

Uważa się ,że pierwsza liczba osadnikowo mogła liczyć około 30 osób. Najstarszy znany zapis nazwy wsi znajduje się w dokumencie lokacyjnym miasta Lwowa (Lwówek) z 1419r. Już w 1428r. znajdujemy zapis o sołectwie. Około roku 1775 osadzono kolonistów ze strony łużyckiej (osadnicy olęderscy) przeważnie ewangelików, co miało wpływ na późniejszy jej obraz społeczny. W czasie zaboru pruskiego ludność uległa spruszczeniu, tak że w początku XX wieku we wsi nie mieszkała żadna polska rodzina. Zwarta zabudowa wsi była przyczyną dużych zniszczeń przez liczne pożary. Dopiero w latach 30-tych XX wieku pojawili się pierwsi polscy mieszkańcy wsi.
Na przełomie 1944/1945r. niemieccy mieszkańcy wsi opuścili ją, udając się na zachód, a Chmielinko zasiedlali Polacy z okolicznych wsi, przede wszystkim ze wschodu, zza Buga. Wtedy to rozpoczęto rozwijać infrastrukturę wsi, tj. elektryfikacje, wodociągowanie, remonty urządzeń szkolnych i kulturalnych aż po budowę kaplicy.
Zwrócić uwagę można na fakt, że ok. 1780r. w Chmielinku mieszkało ok. 225 osób, 1812 ok. 305 osób, w 1880r. - 678 mieszkańców, w 1930 - 980 osób, a w 1996r. było 552. Te częste zmiany migracyjne mieszkańców nie pozwoliły na zachowanie szczególnych tradycji wsi, były one zawsze krótkotrwałe, związane obyczajami kulturowymi mieszkańców. Dlatego szkoła jako placówka, wokół której praktycznie toczy się życie kulturowo - obyczajowe wsi od momentu jej powstanie, spełniała i nadal spełnia szczególną role nie tylko edukacyjną, ale także historyczna środowiska.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego i Przedszkola "Krystynka" w Chmielinku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony