Ceremoniał szkolny cz. 2

 

 


6. Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości
a) wejście dyrektora szkoły (dyrektora wraz z zaproszonymi gośćmi) do auli na początku uroczystości, gdzie zgromadzona jest młodzież powinno być zapowiedziane przez prowadzącego:


5
Szanowni zebrani: pani/pan (imię i nazwisko), dyrektor (nazwa szkoły); co powinno spowodować przyjęcie przez młodzież postawy stojącej;
b) osoba prowadząca uroczystość podaje komendę :
„Baczność”
„Poczet sztandarowy wprowadzić” – uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Poczet sztandarowy może wchodzić przy dźwiękach werbli z odpowiednio dobraną melodią.
Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę:
„Do hymnu państwowego”- uczniowie odśpiewują hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”. W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°.
Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę :
„Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.
Hymn państwowy wykonywany jest na początku uroczystości, powinni go śpiewać wszyscy zgromadzeni (ilość zwrotek dowolna).
Przed zakończeniem części oficjalnej uroczystości może być odśpiewany, jeśli jest, hymn szkoły. Prowadzący podaje komendę:
„Do hymnu szkoły”
Po odśpiewaniu hymnu szkoły (sztandar pochylony pod kątem 45°)
prowadzący podaje komendę :
„Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.
Na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę:
„Poczet sztandarowy wyprowadzić” zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali.
Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru powinna się zacząć część artystyczna uroczystości.


7. Sposób zachowania pocztu sztandarowego
Sztandarem wykonuje się następujące chwyty;
6
a. „Na ramię”
b. „Prezentuj”
c. „Do nogi”
- wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45o (w stosunku do ramienia)
- wykonując chwyt „Prezentuj” z położenia „Do nogi”, chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną cześć drzewca. Asysta sztandaru w postawie zasadniczej,
- wykonując chwyt „Do nogi’ z położenia „Prezentuj” lub z położenia „Na ramię”, chorąży przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi.
Chwyt „Do nogi” wykonuje się na komendę: „Baczność”
- salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45º. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „Prezentuj”,
- sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.
d. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności dyrektora szkoły.
Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu.
Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:
Przekazujemy wam sztandar – symbol..................................................................,
opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.
na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:
Przyjmujemy od was sztandar . Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami szkoły (...nazwa szkoły..).
Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia.
Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego: rękawiczek i szarf.
7
Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych w sali uczniów.
Symbole państwowe
O wadze, jaką powinniśmy przykładać do właściwego postępowania z symbolami narodowymi oraz znajomości zasad ich eksponowania świadczą poniższe uwagi zaczerpnięte z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2005 roku.
Brak ustawowych rozwiązań określających zasady posługiwania się symbolami państwowymi doprowadził do opracowania zbioru wskazówek.
Ich przestrzeganie zapewni symbolom państwowym należną cześć i szacunek zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Przedstawione poniżej zasady, oparte o istniejące akty prawne, odnoszą się do administracji publicznej (rządowej, samorządowej) oraz szkół i placówek oświatowych.

Opublikowano: 07 grudnia 2011 14:35

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 352

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego i Przedszkola "Krystynka" w Chmielinku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony